බැංකු ණය සඳහා ඇස්තමේන්තු | ESTIMATIONS/BOQ

අප විසින් ඔබට බැංකු ණය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තු ලබාදීම,නිවස ඉදිකිරීමට වැයවන මුදල ගණනය කරගැනීම.නිවෙස් ඉදිකිරීමේදී මුල්‍ය කළමනාකරණ සේවා.. නොමිලයේ හෝ ඉතා පහසු මිල ගණන් යටතේ ලබා දීම සිදුකෙරේ.

Leave a Reply

Close Menu