නිවාස සැලසුම්|HOUSE PLANS 2D & 3D

අප විසින් ඔබට ඔබේ සිහින නිවසේ සැලසුම වාස්තුවිද්‍යානුකුලව,නිර්මාණශීලිව, පහසුමිලට නිමාකර දීම,නිවාස සැලසුම් අනුමත කරදීම (Council Approval),කම්බි සැලසුම (Reinforcement Drawings),සැලසුම් කල නිවසේ ත්‍රිමාණ පින්තුර අවශ්‍යනම් වීඩියෝ පිටපතද ලබා දීම සිදුකෙරේ.

Continue Reading

බැංකු ණය සඳහා ඇස්තමේන්තු | ESTIMATIONS/BOQ

අප විසින් ඔබට බැංකු ණය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තු ලබාදීම,නිවස ඉදිකිරීමට වැයවන මුදල ගණනය කරගැනීම.නිවෙස් ඉදිකිරීමේදී මුල්‍ය කළමනාකරණ සේවා.. නොමිලයේ හෝ ඉතා පහසු මිල ගණන් යටතේ ලබා දීම සිදුකෙරේ.

Continue Reading
Close Menu