ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබේ අදහස් වලට ගැලපෙනම අලංකාර වාසනාවන්ත නිවාස සැලැස්මක්  අපෙන්….

බැංකු ණය සඳහා ඇස්තමේන්තු | ESTIMATIONS/BOQ

අප විසින් ඔබට බැංකු ණය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඇස්තමේන්තු ලබාදීම,නිවස ඉදිකිරීමට වැයවන මුදල ගණනය කරගැනීම.නිවෙස් ඉදිකිරීමේදී මුල්‍ය කළමනාකරණ සේවා.. නොමිලයේ හෝ ඉතා පහසු මිල ගණන් යටතේ ලබා දීම සිදුකෙරේ.

නිවාස සැලසුම්|HOUSE PLANS 2D & 3D

අප විසින් ඔබට ඔබේ සිහින නිවසේ සැලසුම වාස්තුවිද්‍යානුකුලව,නිර්මාණශීලිව, පහසුමිලට නිමාකර දීම,නිවාස සැලසුම් අනුමත කරදීම (Council Approval),කම්බි සැලසුම (Reinforcement Drawings),සැලසුම් කල නිවසේ ත්‍රිමාණ පින්තුර අවශ්‍යනම් වීඩියෝ පිටපතද ලබා දීම සිදුකෙරේ.

නිරවුල් ඉඩමක් සුන්දර නිවෙසක් | We Buy your Land

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන,ඔබ කැමති නගරයකින් ඉතා අඩු මිලට අපෙන්… 

ඔබට යම් ගැටළුවක් වෙතොත් අපව ඇමතීමට උත්සහ කරන්න .හැකි සෑම විටම ඔබට නොමිලයේ උපදෙස් දීමට අපි සුදානම් .

“Assuring you of our best possible services at all times “

Close Menu